Username:

Password:

Administration


Building Permit Process Information
ec33c441-0d18-44c8-b46c-e1850f9573bb.jpg

One who wants to build any kind of building within the territory of the Kathmandu Metropolitan City should get Building Permission from the municipality before starting construction. Construction should comply the Building Code set by the Government of Nepal and the Kathmandu Metropolitan City. After completion, the building owner should apply for completion certificate. KMC issues Completion Certificate only after field verification to ensure that the construction is as per the approved design, drawing and building codes.

39acf0d5-bca5-4e69-b38e-74ec30101303.jpg

Contains all the Building Permit Application Forms to be filled by the applicant (house owner) to apply for building permit.

98f7fedf-11ce-4e00-b62b-7bfa39d0f166.jpg

See all the building permit related documents required to be submitted along with the application form.

67d765da-be27-43d7-9244-fc99f2eb476a.jpg

List of all registered designers that has been registered in KMC and has liscence from Engineering Council..

6d3df4e8-a185-458a-bf29-f81f8d6c1e53.jpg

List of mason trained by DUDBC / NEST and other related organizations for earthquake resistance building.

c7c86e49-acbe-40ff-8de7-f166cef9edfc.png

List of TOT organized by DUDBC / NEST and other related organizations for earthquake resistance building.

Building Permit Required Document

१. जागा धनी प्रमाणपत्र ((प्रमाणित) प्रतिलिपि ) प्रतिलिपि ।

२. चालु आर्थिक बर्षको मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

३. ज.ध दर्ता प्रमाण पुर्जामा फोटो नभएको भाए नागरिकता प्रमाणपत्रको (प्रमाणित) प्रतिलिपि ।

४. कि.नं. स्पष्ट भएको नापी प्रमाणित नक्शा (ब्लु प्रिन्ट) ।

५. पास गरिने नक्शाको फोटोकपी वा ब्लुप्रिन्ट (डिजाईनर र नक्शावालाको हस्ताक्षर सहित) ।

६. डिजाईनरको इजाजतपत्रको नबिकरण सहितको फोटोकपी(सरोकारवालाबाट प्रमाणित) ।

७. मञ्जुरी लिई बनाउने भएमा नक्शा वालाले वडा कार्यालयमा मुद्दा शाखाको रोहवरमा भएको मञ्जुरीनामाको सक्कल ।

८. भवन निर्माण हुने जग्गा (site) मा पुग्ने बाटो प्रष्ट नभएमा वडाको रोहवरमा बाटोको मञ्जुरीनामाको (सक्कल) ।         

९. जग्गा कुनै निकायम धितोको लागि  सुरक्षित राखिएको भए सम्बन्धित निकयाबाट स्वीकृतिपत्र ।

१०. नक्शावाला मोही भएमा जग्गा धनी वा गुठीको स्वीकृतिपत्र ।

११. वारेश राखि नक्शा पास गर्ने भए वारिसको पप्रमाणितको प्रतिलिपि ।

१. नापी नक्शामा देखिएको तर नक्शा पास नभएको खण्डमा Existing Building को भुई तल्ला प्लान चार तिरको एलिभेसन र साइट पेश गर्नुपर्नेछ ।

२. कागजातको हकमा नयाँ नक्शा पास गर्दा आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

१. पहिलो पास गरेको नक्शा र प्रमाणपत्रको फोटोकपी ।

२. चालु आर्थिक बर्षसम्मको घर जग्गा कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

३. अरु कागजातको हकमा नयाँ नक्शा पास गर्दा आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

१. प्राबिधिक निरीक्षण (सर्जमिन गर्ने बेलासम्ममा नक्शा वालाले आफ्नो जग्गाको साँध सिमाना प्रष्ट हुने गरी हरेक Intersection Point मा Concrete Pole अथवा 9” ×  9” को प्रष्ट देखिने गरि इट्टाको गारो निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ ) ।

२. साविकदेखि चलि आएको पानी र ढल निकास बन्द गर्नपाईने छैन , ढल निकासको लागि आवश्यक भएमा आफ्नो जग्गाबाट पनि ढल पाइप लैजान दिनुपर्नेछ ।

३. निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि भौतिक सुबिधाहरु(धारा,बिजुली,आदि) जडान गर्न लागि “निर्माण कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र” लिनु भएकोले सो कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन महानगर पालिका सम्पर्क राख्नुपर्नेछ ।

४. पास भएको नक्शा बिपरित निर्माण गरेमा साविक बमोजिन पाउने भौतिक सुविधाबाट वन्चित हुने रसाथै कुनै पनि समय भत्काउने कारवाही हुनेछ । साथै पास नक्शा समेत रद्ध गर्न सकिनेछ ।

Standard Drawing Sheet size 20” X 30”

 

 

Owner                                                                                                Signature                                                                                                                               

Building Type:

Location

Plot No:

Area

Details: Plan , Elevation, Section, Site Plan, Location Plan

Drawn by:

Checked by:

Date:

Scale:

KMC Registration No

     

 

 

 

 

 

 

  1. जम्मा फ्लोर एरिया दस हजार वर्ग फिट सम्मको भवन डिजाइन गर्नका लागि अर्किटेक्चर/सिभिल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने ।
  2. दस हजार वर्ग फिट भन्दा बढी फ्लोर एरिया भएको भवन डिजाइन गर्नका लागि अर्किटेक्चर/सिभिल इन्जिनियरिङ्गमा  स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच बर्षको अनुभब प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ।

Contact Address

KMC E-BPS Project
Kathmandu City Office
Bagh Durbar, P.O.Box: 8416
Kathmandu, Nepal

Welcome To E-BPS

E-BPS is an application software system which has been developed to assist municipalities to improve their current building permit process. It does this by ensuring the effective compliance of the NBC and BBL in urban regions, thus promoting safe building practices and planned urban development for the entire nation. UNDP has currently planned to implement E-BPS in Kathmandu Metropolitan City (KMC) and Lalitpur Sub Metropolitan City (LSMC).