+977 14231481

Building Bylaws Reference Documents

भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डहरु, भवन संहिता र सम्बध अन्य कागजपत्रहरु

भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि

भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डहरु

१. काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास योजना भित्र पर्ने सहरी क्षेत्रहरुमा हुने क्रियाकलाप सम्बन्धी निर्देशिका, २०३३

२. काठमाडौँ र ललितपुर नगर पालिका क्षेत्र तथा काठमाडौँ उपत्यकाको शहर विस्तार क्षेत्र भित्र गरिने निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड, २०५०

३. काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा. वि. स. हरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड, २०६४

४. काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स.हरूमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ (संसोधन)

५. बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२

६. बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण संम्बन्धी आधारभूत निर्माण (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७३

७. काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५

८. बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण संम्बन्धी आधारभूत निर्माण (दोश्रो संशोधन) मापदण्ड, २०७८

भवन संहिता र सम्बध अन्य कागजपत्रहरु